आदरणीय अभिभावक यहाँ घरायसी प्रयोगमा आउने केही मसलाको नाम दिइएको छ। class 1 देखि 7 सम्मका बिद्यार्थीहरुलाइ सुन्न लागाइ कापीमा सार्न लगाउनु हुन अनुरोध छ।

See More


Quick Links

Contact Us

Facebook